Zuhal Demir kan in haar eentje het armoedeprobleem niet oplossen. Willen we armoede succesvol bestrijden, dan moet er meer worden samengewerkt, zegt CD&V-volks-vertegenwoordiger Nahima Lanjri.
22 april 2017

 

 

 “Er moet zo snel mogelijk een armoedetoets komen, die de gevolgen van elke regeringsbeslissing voor mensen in armoede meet.”

De Antwerpse Nahima Lanjri is de woordvoerster van de CD&V in de Kamer wanneer het gaat over armoede, gelijke kansen en gehandicaptenbeleid. “1,6 miljoen Belgen hebben met armoede te maken. Dat cijfer toont dat de strijd tegen armoede erg belangrijk is. Maar het is een moeilijke strijd die op vele vlakken tegelijk moet worden gevoerd. We hebben het dan over inkomen, werk, gezondheidszorg, onderwijs en toegankelijkheid tot zaken zoals cultuur”, zegt Lanjri.

Dat betekent samenwerken.

Meer dan ooit. Daarvoor is er een interministeriële conferentie, die in principe minstens twee keer per jaar moet bijeenkomen en waarin ministers van de federale en de regionale regeringen hun beleid op elkaar afstemmen en afspraken maken. Onder Elke Sleurs is die nooit bijeengekomen. Ik hoop dat haar opvolgster Zuhal Demir daar wel werk van maakt. En dat ze overlegt met de armoedeverenigingen. Zij zijn de belangenverenigingen van de mensen in armoede, kennen de problemen en hebben vaak ook de beste oplossingen.

Ik verwacht niet dat Zuhal Demir in haar eentje het probleem oplost. Het is de verantwoordelijkheid van alle ministers en regeringen. Ze moet wel constant iedereen op zijn verantwoordelijkheid wijzen. Er moet zo snel mogelijk een armoedetoets komen, die de gevolgen van elke regeringsbeslissing voor mensen in armoede bestudeert. Dat is ook afgesproken in mijn resolutie over armoedebestrijding, die in het parlement werd goedgekeurd.

Wat moet de ambitie zijn?

Zuhal Demir wil zich niet vastpinnen op cijfers. Het klopt dat ze daarop kan worden afgerekend. Maar ik vind dat ze dat wel moet doen, want ook de armoedeorganisaties worden afgerekend op hun resultaten. Volgens de Europese 2020-doelstellingen moeten we in ons land 360.000 mensen uit de armoede halen. Haar voorganger Elke Sleurs gaf in haar beleidsnota mee dat ze 80.000 kinderen uit de armoede wou halen. Dat staat allemaal niet meer in de beleidsverklaring van Demir. Waarom niet? Het blijft een Europese afspraak, die we met alle mogelijke middelen moeten proberen te realiseren.

Zuhal Demir wil de klemtoon leggen op alleenstaande moeders.

Dat vind ik uitstekend. Eén alleenstaande moeder op de drie loopt een armoederisico. Dat geldt dus zeker ook voor hun kinderen. Over het algemeen leeft een op de vijf kinderen in armoede. Zuhal Demir spreekt niet langer over kinderarmoede, maar over gezinsarmoede. Uiteraard woont elk kind in een gezin. Toch vind ik dat ze de term kinderarmoede had moeten aanhouden. Die is dwingender dan gezinsarmoede. Noem het kind bij naam.

Werk en inkomen blijven het belangrijkste?

Dat is zo. We moeten mensen in armoede maximaal begeleiden naar werk. Dat moet vooral via maatwerk gebeuren, omdat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft. Zuhal Demir moet er ook over waken dat de uitkeringen worden opgetrokken tot het niveau van de Europese armoedegrens. Dat staat in het regeerakkoord. En DAVO, de dienst die de alimentatie-uitkeringen voorschiet wanneer de partner niet kan of wil betalen, moet weer toegankelijker worden. De aanvragen moeten opnieuw via het OCMW kunnen gebeuren.

Zuhal Demir wil ook komen tot een automatische toekenning van alle rechten. Hier sta ik voor honderd procent achter. Dat heb ik overigens al aangebracht in mijn resolutie armoedebestrijding.

Meer gehandicapten aan het werk

 “We zijn niet goed bezig wanneer het gaat om de tewerkstelling van personen met een handicap”, zegt Nahima Lanjri. In ons land heeft 15,2% van de mensen (tussen 15 en 64 jaar) een handicap. 661.818 mensen met een handicap zijn erkend, dat is 5,9% van de bevolking. Ze vinden moeilijk werk. Daarom heeft de overheid een streefcijfer vooropgezet, waarbij de diverse overheden het voorbeeld moeten geven. Die zouden
3% gehandicapten moeten tewerkstellen, maar ze halen maar 1,3%. In Frankrijk is het streefcijfer 6% en haalt men bijna 5%, in Duitsland is het streefcijfer 5% en haalt men 4,6% in de privé en 6,6% in de publieke sector. “In België moet er, net zoals in onze buurlanden, een dwingender beleid komen met boetes voor wie het cijfer niet haalt. Met dat geld kan men elders jobs creëren voor gehandicapten”, zegt Nahima Lanjri.

eric donckier, liliana casagrande ■

"Enkel door samen te werken kunnen we armoede aanpakken", Het Belang van Limburg, 22/04/2017, Eric Donckier, Liliana Casagrande (c).

"Zuhal Demir alleen kan armoede niet oplossen", Gazet van Antwerpen, 224/2017, Eric Donckier, Liliana Casagrande (c).